Покана за участие в Националната програма  „С грижа за всеки ученик”

26.06.2018

Покана за участие в Националната програма  „С грижа за всеки ученик”

 

Изх. № РУО1-16273/25.06.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

ПОКАНА

за

участие в Националната програма  „С грижа за всеки ученик”,  Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със стартирането на Националната програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“, одобрена с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерски съвет, е необходимо да предприемете следното:

1. Да се запознаете с Националната програма „С грижа за всеки ученик” за 2018 година, публикувана на сайта на МОН https://www.mon.bg/ в рубриката „Програми и проекти“.

2. Съгласно Националната програма се финансира проведено допълнително обучение на ученици от началния етап на основното образование, които:

- имат системни пропуски при овладяване на учебния материал и са получили две

или повече слаби текущи оценки по учебния предмет за един учебен срок;

- имат слаба оценка в удостоверението за предходния клас по учебния предмет или са без необходимата готовност за постъпване в първи клас според удостоверението за задължително предучилищно образование;

- не владеят или слабо владеят български език (по преценка на учителя) поради това, че той не е майчин език.

3. Изискване за сформиране на група за допълнително обучение:

- Допълнително обучение се организира при наличие на група от 3 до 8 ученици,

които не постигат очакваните резултати от обучението и имат слаби текущи и/или годишни оценки (изразени с качествени показатели) по учебния предмет. При наличие на 9 ученици се сформират две групи. В случай, че по време на учебната година от групата е отпаднал ученик, на негово място може да бъде включен друг/и с две или повече слаби оценки по учебен предмет за съответния срок.

-  Допълнително обучение се организира само за 1 ученик, когато той има една или повече слаби оценки, вписани в удостоверението за завършен клас.

- Допълнително обучение се организира за компенсиране на пропуски в знанията на учениците по учебните предмети български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата.

4.За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно  проектно предложение, съгласно формуляра за участие, публикуван на сайта на

МОН. Предложението се подписва от директора и се подпечатва с печата на училището.5. Проектните предложения за всяка група се подреждат в папка и в срок до 15 юли 2018 г. се изпращат за оценка в Регионалното управление на образованието – стая 401 /деловодство/  на хартиен носител или по електронната поща на адрес: s_grija_m1@abv.bg, подписани с електронен подпис.

6. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РУО, която в срок до 30.07.2018 г. представя  протоколите с оценки на всяко проектно предложение в МОН, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“.

В срок до 25 август 2018 г. националната комисия изготвя предложение за класиране и публикува на електронната страница на МОН проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения.

В срок до 5 септември 2018 г. (включително) училищата може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

До 30 септември 2018 г. комисията предлага на министъра на образованието и науката за одобряване списъка с класираните проекти. Средствата се предоставят на училището чрез финансиращия орган.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД