ПОКАНА за участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

07.06.2018

ПОКАНА за участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Изх. № РУО1-14492/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, одобрена с Решение № 271от 20 април 2018 г. на Министерския съвет можете да се информирате относно условията на програмата на следния линк https://www.mon.bg/bg/100437.

Училищата-бенефициенти следва да изготвят проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложените към програмата формуляри. Всяко училище-бенефициент изготвя общо проектно предложение по даден учебен предмет, което се поставя в отделна папка, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. В срок  до 03.07.2018 г. училищата-бенефициенти внасят проектните предложения за оценка на хартиен носител в РУО – София-град, стая 401, или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В приложената по-долу таблица са посочени училищата, които могат да бъдат бенефициенти по модула. За установени технически пропуски и грешки е необходимо в срок до 11.06.2018 г. да върнете обратна информация на адрес ruo_talantlivi@abv.bg .

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към г-жа Надежда Луканова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 64, г-жа Антоанета Кадиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 82, и г-жа Лидия Гавраилова, старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02 935 60 70.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД