Получаване на информационни плакети и стикери, предоставени от ДАЗД

05.06.2018

Получаване на информационни плакети и стикери, предоставени от ДАЗД

 

Изх. №  РУО1 - 14236/05.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, постъпило с вх. № РУО1 - 13710/31.05.2018 г., моля да се явите в стая 422 на РУО - София - град  в периода от 12.06. 2018 г. до 13.06. 2018 г. от 14.00 до 17.00 ч.  във връзка с получаване на информационни плакети и стикери, които ДАЗД предоставя при стартирането на Национална информационна кампания за правата на детето.

Кампанията на ДАЗД цели да подтикне хората да мислят за правата на децата като нещо, изискващо специално внимание и действие, да убеди всеки един, че има отговорност към децата на България.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД