Попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

11.06.2018

Попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 15041/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-175/21.05.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката и вх. № РУО1-14870/11.06.2018 г. в РУО - София-град Ви напомням, че в Националната електронна информационна система за предучилищното и  училищното образование, Модул „Институции“ е достъпна за попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

Срокът за попълване за учебната 2017/2018 г. е 15 юни 2018 г.

Обръщам внимание, че по чл. 7, т.1 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, работната карта е задължителна за попълване всяка учебна година до 1 март.

 

Приложение: Образец на Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД