Посещаемо и безопасно училище

11.06.2018

Посещаемо и безопасно училище

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-14903/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че във връзка с новите изисквания, съгласно ПМС/06.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и с цел спазване на Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679), ще бъдат извършени поетапно следните технически разширения и организационни подобрения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“, а именно включване, посредством защитени комуникационни канали и индивидуални училищни портали (администрирани от учебните заведения) „Посещаемо и безопасно училище“ на всички училища към областна ИСРМ, за което е необходимо да изпълните следните действия:

1. Всички училища, които не притежават пакет „Безопасно училище“ на 11.06.2018 г. от 14:30 часа до 16:30 часа трябва да получат от залата на 5-ти етаж в РУО – София-град пакетите и паролите си за достъп.

2. Всички училища, които са участвали в ДЗИ и притежават пакет „Безопасно училище“ трябва да превключат системата си в режим „Посещаемо училище“

3. Всички училища, трябва да активират пакетите „Безопасно училище“ в срок до 24:00 часа на 14.06.2018 г.

Инструкцията за активация на устройствата е налична на портала http://safeschool.mon.bg в меню "Активиране на пакет" (след влизане с паролата от ДЗИ за училищата с налични устройства).

При успешно изпълнение на инструкцията за активация, училищата ще получат индивидуализирани портали „Посещаемо и Безопасно училище“ (достъпни само чрез ORAK GDPR Connect устройството от пакета), съдържащи възможности за работа с чувствителни и лични данни, както и защитена междуинституционална комуникация с общински, областни и национални институции. До 4 часа след активацията си всеки училищен портал ще бъде зареден с данните за учениците от съответното училище записани през учебната 2017/2018, техните отсъствия (извинени и неизвинени) за периода 15.09.2017 г. - 01.06.2018 г. и готови селекции от учениците с над 130 часа общо отсъствия и над 40 (25 за предучилищна възраст) неизвинени отсъствия. В порталите има вграден инструмент, ускоряващ изпълнението на указанията на МОН, за актуализиране на статуса „в риск“ и подаване на сигналите, съгласно чл. 347 от ЗПУО, чрез бърза смяна (директно от готовите селекции) на статусите на учениците, генериране и изпращане на сигнали до общинските власти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД