Посещаемо и безопасно училище

02.07.2018

Посещаемо и безопасно училище

 

Изх. № РУО1-16968/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на писмо на МОН № 9105-221/29.06.2018 г. с вх. № РУО1-16899/29.06.2018 г., във връзка с реализиране на първия етап от графика на дейностите за изпълнение на Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е необходимо да предприемете действия в съответствие с чл. 5, ал. 9, т. 7 от ПМС № 100/08.06.2018 година, като създадете организация за определяне на статуса на децата и учениците, които са започнали 2017/2018 учебна година в съответното училище, но не са я завършили независимо от причината, като в срок до 18.07.2018 г. за всеки ученик посочат един от следните статуси:

  • Отпаднал (вкл. отписан по реда на чл. 173, ал. 2, т. 2 от ЗПУО)
  • Заминал в чужбина
  • Преместен в друго училище (вкл. поради наложена санкция)

Актуализацията трябва да бъде извършена посредством училищния портал в ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище" чрез изпълнение на „Стъпка 4", която ще бъде активна от 05.07.2018 година. За изпълнението на конкретните действия са разработени подробни указания, които ще бъдат публикувани в ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище", „Стъпка 4".

Процесът на актуализация на статусите в училищата и спазването на срока ще бъде проследен чрез мониторингови модули на ИСРМ. Оперативното и точно изпълнение на тази стъпка от училищата е предпоставка за съществено повишаване ефективността на работата по механизма и спестяване на човешки и финансов ресурс на училищата, РУО и другите ангажирани институции в етапа на обхождане на адреси.

Тази информация ще послужи за изготвянето и на предстоящия анализ на дейностите за допълнително обучение и за занимания по интереси, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", т.е. няма да бъде събирана допълнително от образователните институции чрез регионалните управления.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД