Посещаемо и безопасно училище

10.07.2018

Посещаемо и безопасно училище

Изх. № РУО1-18447/10.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля в срок до 17:00 часа на 11.07.2018 г. в изпълнение на писмо на МОН № 9105-221/29.06.2018 г. с вх. № РУО1-16899/29.06.2018 г., във връзка с реализиране на първия етап от графика на дейностите за изпълнение на Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, да попълните следния линк.

https://docs.google.com/forms/d/1tfGQzDLdfQ_MgF0CDsjfjBAxxlHBB0U9zZzxC1zyrAI/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД