Превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда

13.02.2018

Превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда

Изх. № РУО1 - 3691/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх. № РУО1 - 3555/09.02.2018 г., относно превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда, приложено Ви изпращам постъпила информация от Министерство на здравеопазването за одобрените програми и организациите, които могат да осъществяват тази дейност, на основание Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества , издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО-София - град)