преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием и над утвърдения държавен план-прием

03.09.2019

преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием и над утвърдения държавен план-прием

 

Изх. № РУО1-25406/03.09.2019 г.                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преместване  на ученици над утвърдения училищен план-прием и над утвърдения държавен план-прием по чл. 107, ал. 3 и по чл. 107а, ал. 1, т. 1-4 от Наредба №10/01.09.2019 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование  се извършва в изпълнение на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.09.2017 г. РУО – София-град.    

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД  

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1849/27.08.2019 г.  

на началника на РУО – София-град/