Примерна програма за посещение в община Козлодуй

13.04.2018

Примерна програма за посещение в община Козлодуй

 

Изх.№ РУО 1-8514/13.04.2018 ч.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-124/11.04.2018 г., вх. № РУО 1-8355/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило предложение с вх. № 1002-774/30.03.2018 г. от кмета на община Козлодуй за предоставяне на информация за възможностите за организиране на ученически екскурзии до гр. Козлодуй и околностите.

Обектите, които може да се посетят от учениците, са следните:

  • пътуващ кораб-музей „Радецки“;
  • АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
  • Късноантичната и ранно - византийска крепост „Августа“, на 3 км северно от с.Хърлец;
  • „Попово ханче“ в с. Бутан.

Моля за Вашето съдействие предоставената примерна програма за посещение в община Козлодуй да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД