Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

22.11.2018

Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1-29734/22.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПНПС с изх. № 205/21.11.2018 г., вх. № РУО 1-29661/21.11.2018 г., Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 г. учениците от X клас ще учат по нова учебна програма по учебния предмет „История и цивилизации“.

В тази връзка Националният център за повишаване на квалификация на педагогическите   специалисти организира обучителен семинар, който ще даде отговори на всички въпроси, свързани с преподаването на новата учебна програма.

В семинара ще участват като лектори водещи преподаватели по история ицивилизация от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НБУ и други институции.

Семинарът ше бъде организиран в рамките на 32 академични часа и участниците в него ще получат 2 квалификационни кредита.

Обученията ще се провеждат в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис І“ №7. За участието си в обученията, за сметка на изпращащата страна ще бъдат само разходите за транспорт.

Датите на обученията ще бъдат съобщени допълнително, в зависимост от броя на желаещите да участват в обучението учители по история и цивилизация.

Предвид важността на предстоящото обучение, моля   в  срок  до  05.12.2018 г. да попълните формуляр за участие с имената, училището и контактите за връзка на желаещите да участват в квалификационния курс учители по история и цивилизация.

 

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aD7PIETIxpcmPbWfCjtc4Nivd_npzb1RF5hlDDEE4IfIdw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД