Провеждане на седмо издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

14.11.2017

Провеждане на седмо издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

 

Изх. № РУО1-27066/14.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-352/25.10.2017 г. на МОН с вх. № РУО1-25957/01.11.2017 г., Ви информирам, че през 2018 година предстои провеждането на седмото издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“. В шестото издание на фестивала са взели участие 713 деца и младежи от 14 страни и са реализирали 85 късометражни филми.

Фестивалът има за цел да стимулира детската и младежката фантазия и творчество и е адресиран към ученици на възраст от 8 до 19 години. Конкурсът ще се проведе в град Варна през месец юни 2018 година, в рамките на пет дни. Международно жури ще оценява конкурсните работи. Наградният фонд включва статуетка, диплом и материална награда, като отличените филми ще бъдат качени на YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC0x8ce9ORL14DmSUIj-IOJA.

Повече информация можете да намерите на сайта на фестивала: http://arlekinfest.com.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/