Програма за преминаване на едносменен режим

07.12.2017

Програма за преминаване на едносменен режим

Изх. № РУО1-28987/07.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА17-ДИ04-3067/05.12.2017г., постъпило в РУО София-град с вх. № РУО1-28698/06.12.2017 г. с искане за информация моля, в срок до 14 часа на 12.12.2017г. да попълните приложените справки.

Справка №1 за държавните училища.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNNr2sbcYWaT2K4jQVfrcaKgf0TjPjrItMDh9vmP7XGJWUEQ/viewform?usp=sf_link

 

Справка №2 за частните училища .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTW6cwvCQCCXU4y9PxMvWloFX_EQJ6aanW4BLGaeUKpFH-pw/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО,

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО,

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-2219/ 17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/