Програма DigitalKidZ STEAM Клуб

11.07.2019

Програма DigitalKidZ STEAM Клуб

Изх. № РУО1- 21290/ 11.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-20078/02.07.2019 г. на Фондация „Дигиталните деца“ и писмо на МОН № 9105-233/10.07.2019 г. с вх. № РУО 1 – 21117/10.07.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Дигиталните деца“ е адаптирала програмата  DigitalKidZ STEAM Клуб за извънкласни клубове по интереси. Амбицията е всички ученици, част от програмата DigitalKidZ STEAM Клуб да участват в национално състезание по програмиране. Календарът на инициативата предполага тя да започне с началото на учебната година. Състезанието на децата ще се осъществява в реално време по време на целия първи учебен срок.

На Фондация „Дигиталните деца“ е обърнато внимание, че заниманията по интереси в училищата се организират в съответствие с желанията на родителите на учениците и самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището съгласно процедура за организиране и провеждане им в училищата. В този случай решението за включване на учениците в предлаганата от Фондация „Дигиталните деца“ програма е на родителите, на учениците и на училищата.

Фондация „Дигиталните деца“ следва да спазва законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Повече информация за обучителната програма ще намерите тук-> DigitalKidZ STEAM Club  или на официалния сайт-> http://digitalkidz.eu/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД