Проект „Нов шанс за успех”

12.08.2019

Проект „Нов шанс за успех”

Изх. № РУО1-23969/ 09.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Приложено Ви изпращам необходимите документи за участие в проекта, които следва да представите до 12.00 ч. на 15.08.2019 г. в деловодството на РУО – София-град. Документите задължително се изпращат в архивиран файл и на e-mail: [email protected]

Обръщам Ви внимание на няколко момента:

- директорите не могат да провеждат курсовете по проекта;

- максималният брой групи, които може да формира едно училище е 10;

- всички документи, които изискват подпис и печат следва да се представят на хартиен носител в указания срок, както и сканирани в електронен вид;

- всички документи трябва да съответстват на приложените образци, а тези, за които няма образец - да отговарят на изискванията за информиране и публичност.

Условията за участие и образците на документи са публикувани и на сайта на проекта -/http://novshans.mon.bg/

За контакти: 02/ 935-60-78, А. Григорова и 02/935-60-67, Ралица Войнова.

 

Приложение: Документи за участие в проекта

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД