Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 3984/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3347/07.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Варна ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО-Варна и СМБ - Секция Варна.

Домакини на състезанието са Регионално управление на образованието-Варна и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

За място на провеждане е определена МГ „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

В срок до 08.03.2019 г. Ръководителите на отбори, които желаят да участват в състезанието следва да изпратят  на e-mail: [email protected]:

Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).

Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).

Сканираните декларации за съгласие за публично оповестяване на резултатите (по образец).

Сканиран списък на учениците, подали декларация (по образец) за съгласие за публично оповестяване на резултатите (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

Сканиран списък на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Пролетни математически състезания всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

След 08.03.2019 г. заявки не се приемат.

За въпроси във връзка със състезанието:

Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО- Варна, тел. 0884 404 373

Евгения Михайлова – зам. директор в МГ „Д-р Петър Берон“, тел. 0884 178 201.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Декларация за съгласие.

3. Примерна програма на състезанието.

4. Хотели за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД