Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект

26.06.2018

Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект

Изх. № РУО1-16496/22.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация" към Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам:

Съгласно утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти, след 17.30 часа на 25.06.2018 г., директорите на училищата ще могат да изготвят Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище по образец - Приложение № 2.

В тази връзка в протокола се включват проекти на учебник/учебен комплект само в случаите, определени в чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10/2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала на министъра на образованието и науката, а именно:

 

1. проектът не е доставен в училището;

2. проектът не е представен във формата на готово книжно тяло;

3. проектът е печатно издание с електронен вариант, а не е предоставен електронният вариант на проекта - цифров носител или посочен интернет адрес, чрез който да се осъществи достъп до електронното издание

4. проектът е доставен след определения срок - 25.06.2018 г.

 

В уеб системата не се създава Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект, ако проектите са доставени в определения срок и форма в училище, но няма да бъдат оценявани поради отсъствие на учител по съответния учебен предмет (командирован учител, отсъстващ учител поради ползване на законоустановен отпуск). Този протокол не се създава и в случаите, когато учителят е лектор, на граждански договор е в съответното училище или е на основен трудов договор в друго училище.

В уеб системата не се създава Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект и в случаите, когато проектите са доставени в определения срок и форма в училище, но съгласно учебния план на училището те не се изучават в него.

В случай, че в училището са доставени всички учебници и учебни комплекти, които отговарят на чл. 60, ал.1 на Наредба №10/2017 г. Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект  - Приложение № 2 не се генерира.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД