Проучване на индивидуалните потребности от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 г.

15.04.2019

Проучване на индивидуалните потребности от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1- 10295/15.04.2019 г.              

                                                                            

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

                                       

Относно: Проучване на индивидуалните потребности от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 г.

                        

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с дейността от Годишния план на РУО – София-град за 2018/2019 г. за проучване на индивидуалните потребности от квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с цел анализ на проведените обучения и планиране на квалификационни дейности за учебната 2019/2020 г.  са разработени анкетни карти (за учители, други педагогически специалисти и директори), които включват следните области: образование, длъжност, месторабота, степен на удовлетвореност от участие в квалификационни форми, мотивация за участие/неучастие, условия за квалификация и заявяване на  индивидуални потребности от квалификация на педагогическите специалисти по области и теми на обучения.

Моля, за Вашето съдействие за информиране на педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция и мотивирането им за осъществяване на проучването. В анкетата следва да се включите Вие, заместник-директорите, учителите и другите педагогически специалисти. На основата на Вашите коректни отговори ще получим обратна връзка за проведената квалификация на територията на София-град и за определяне на актуални и практически насочени теми за квалификационна дейност за следващата 2019/2020 учебна година.   

Очаквам попълнените анкетни карти от всички педагогически специалисти на посочените линкове в срок не по-късно от 10.06.2019 г.

 

За учители и други педагогически специалисти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdN5uMxNvuqkXktHIV5JU-qBplHGbAwDHyyXoEPdMtGUQtJg/viewform?usp=sf_link

 

За директори  и заместник директори:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehJ0-IKjMBWTmXrCstQdz55T19x9zCP9HqLqgYwUIBkiqMEA/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО -

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/