Процедура за полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи, издавани от частни училища, съгласно чл.34, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование

01.06.2018

Процедура за полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи, издавани от частни училища, съгласно чл.34, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Изх. № РУО 1-13851/01.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение чл.34, ал.4, от Закона за предучилищното и училищното образование  и заповед № РД01-244/21.10.2016 г., изменена със заповед № РД01-223/31.05.2017 г. на началника на РУО - София-град, Ви уведомявам, че предстои процедура за полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи, издавани от поверените Ви училища, съгласно чл.34, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Полагането на печата с изображение на държавен герб ще се извърши в РУО – София-град – ул. „Антим I“, №17, V етаж, заседателна зала, по утвърдени графици за съответните степени на образование.

Моля за Вашето отговорно отношение и за спазване на определеното в съответния график време.

Приложения:

1. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен VII клас).

2. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен IX клас).

3. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.2 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен XII клас – средни училища, профилирани  и професионални гимназии).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД