Ред и условия за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

13.08.2019

Ред и условия за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Изх. РУО1 – 24197/ 13.08.2019 год.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София са информирани за влизане в сила на Наредба №6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

Във връзка с това и предвид моментната епидемична ситуация от морбили на територията на град София, е разпоредено да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба по отношение на диагностика, регистрация и мерки спрямо контактите.

С наближаване на предстоящата учебна година 2019/ 2020 г. следва да се предоставят на децата и учениците попълнени ЛЗПК с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредовратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Всеки попълнил некоректно медицинската документация носи лично административна отговорност и ще бъдат предприети съответни наказателни мерки.

С оглед на гореописаното е необходимо директорите на детски градини и училища да създадат строга организация при приема на деца и ученици по отношение на имунизационния статус. При установени пропуски при извършване на проверки, същите носят персонална отговорност за допускането им.

Предвид регистрираните взривове от вирусен хепатит тип А в отделни квартали на София и с цел недопускане влизането в организираните колективи на заболяването, преди започване на новата учебна година е необходимо осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни препарати за детските градини и училищата. Целта е ефективно извършване и поддържане на необходимото ниво на текущо извършваните дезинфекционни мероприятия в тях /на повърхности, играчки, прибори и съдове за хранене, санитарни възли, коридори, стаи, кухненски боксове, салони и др./.

При съмнение за вирусен хепатит или морбили, незабавно да се информира дежурният здравен инспектор в СРЗИ на тел. 02/ 813 04 82, 02/ 832 91 81 и 02/ 832 91 62.

Тенденцията за развитието на епидемичния процес е възходяща с нарастване на случаите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД