Свидетелство за основно образование

27.06.2018

Свидетелство за основно образование

 

Изх. № РУО1-16637/27.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания и писмо от АдминСофт с вх. № РУО 1-16549/27.06.2018 г. относно изготвянето на документа Свидетелство за завършено основно образование (ном. № 3-20) на ученици, които през текущата 2017/2018 учебна година завършват 9 клас в профилирани паралелки с прием след 7 клас, Ви напомням:

1) В модул Дипломи - Документи-основно образование се съставя шаблон върху документа "Свидетелство за основно образование (стар учебен план) - обр. 2018г."

2) Общият успех се изчислява като средноаритметично (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в раздел "Задължителна подготовка" и "Задължителноизбираема подготовка".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД