Справка по годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2018 г.

05.06.2018

Справка по годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2018 г.

Изх. № РУО1 - 14225/05.06.2018 г.,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            Във връзка с писмо № 9105-187/ 01.06.2018  г. на МОН, постъпило с вх. № РУО1 -13977/ 04.06. 2018 г.  е необходимо директорите на  училищата да попълнят и изпратят  в срок до 12.06.2016 г. необходимата информация  на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF7nMVcPpEncq67XXLw2KHe9QcOPEq7T7Zm4_VEVoElu3-_g/viewform?usp=sf_link

както  и  да предоставят информацията, заверена с подпис и печат на директора на хартиен носител  в стая 422 в  РУО - София- град в посочения срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД