Съгласувателна процедура на учебни програми за ЗИП за учебната 2018/2019 г.

09.08.2018

Съгласувателна процедура на учебни програми за ЗИП за учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО 1-20867/06.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на учебната 2018/2019 г., предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 1, в изпълнение на § 24, ал. 2 от Закона за предучилщното и училищното образование, Ви уведомявам, че следва в определените срокове да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:

1. На 10.09.2018 г. по график - при старши експертите по ОСО /за начални, основни, обединени, средни, спортни училища и профилирани гимназии/ и приобщаващо образование /за специалните училища/, от 10.09.2018 г. до 11.09.2018 г. по график – при старши експерта по професионално образование и обучение /за професионални и профилирани гимназии, обединени, средни, спортни и специални училища, осъществяващи обучение по професия или част от професия/, в РУО - София-град следва да представите по един екземпляр, подредени в класьори /при съблюдаване последователността на посочените по-долу документи/, както следва:

1.1. Първи класьор:

- работна карта /по образец/;

- Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/;

- доклад за ЗИП и СИП /по образец/;

- подредени по години заверени копия с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница на одобрените за IV, X, XI и  XII клас /по паралелки / училищни учебни планове, включени в Списък-Образец № 1 за учебната 2018/2019 г.;

- План за квалификационната дейност /по образец/, в изпълнение на Раздел V „Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

1.2. Втори класьор:

- учебни програми за ЗИП /по образец/ - за IV, X, XI и  XII клас за учебната 2018/2019 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки;

- учебни програми за СИП /утвърдени от директора на училището/ за IV, X, XI и  XII клас за учебната 2018/2019 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки;

- годишно тематично разпределение за задължителна преподавателска заетост на директора.

На 13.09.2018 г. следва да се явите от 13.00 ч. до 14.30 ч. при старши експертите по ОСО, професионално образование и обучение и приобщаващо образование, за да получите съгласуваната документация, като при необходимост от корекции, те се извършват на 13.09.2018 г. /от 15.00 ч. до 17.30 ч./ и на 14.09.2018 г. /от 9.00 ч. до 12.30 ч./ при старши експертите, отразили забележка в работната карта. След съгласуване на изисканите корекции и поставяне в работната карта на втори подпис от съответните старши експерти, процедурата се финализира при старши експерта по ОСО, професионално образование и обучение и приобщаващо образование, който подписва работната карта.

Окончателното получаване на съгласуваната документация ще се извърши на 14.09.2018 г. по график.

Обръщам внимание, че при въпроси или за корекция на грешки, директорът на училището е длъжен лично да се яви в РУО, в определеното от старши експертите време.

2. До 13.09.2018 г. /до 13.00 ч./ е необходимо да представите:

2.1. Доклад с  мотивирани предложения за паралелки със завишен брой ученици за учебната 2018/2019 г. съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2.2. Доклад с мотивирани предложения за разрешение от Столичния общински съвет на маломерни паралелки за учебната 2018/2019 г. съгласно разпоредбите на чл.68 и чл. 69 от  Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Успешна нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД