Утвърдени по проект НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

09.08.2018

Утвърдени по проект НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Изх. № РУО1-21031/08.08 . 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УТВЪРДЕНИ ПО ПРОЕКТ НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-18747/12.07.2018 г., Ви уведомявам, че е утвърден и публикуван списъкът на класираните държавни и общински училища по национална програма „Осигуряване на ученически шкафчета. Списъкът е публикуван на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, раздел „Програми и проекти“, подраздел „Национални програми 2018“.  За Ваше улеснение прилагам списък с класираните училища от област София-град.

Обръщам Ви внимание за следното:

  • В т.6.2 (Принципи на финансиране) от модула е заложено изискване за спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. При разполагане на ученическите шкафчета следва да бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.
  • В Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., глава 3 „Правила и норми за пожарна безопасност “,  раздел III „Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина“ на изискванията посочени в чл. 34, ал.1, т.3 и т.4:

Чл. 34. (1) По време на експлоатация не се разрешава:

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.

  • Препоръчително е да се вземе под внимание и посоченото в чл. 32 т.1, 5 и 7 както и чл. 33:
  • Чл. 32 т.1,4,5,6 и 7 в сгради и помещенията не се разрешава:
  1. Складиране на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F;
  1. Възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС(пожароизвестителни системи), ПГС(пожарогасителни системи), СГУ(системи за гласово уведомяване) и системите за управление на огън и дим;
  1. Влагане на столове и продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения, които съ с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз1971 от2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.
  • Чл. 33. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.
  • В Преходни и заключителни разпоредби в § 6: Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД