Участие в обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП“

30.05.2018

Участие в обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП“

Изх. № РУО1-13544/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13202/25.05.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП“, което ще се проведе на 04.06.2018 г. от 09.30 ч. до 17.30 ч. в зала 2 на РЦПППО – София-град, адрес: гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Настоящият курс е одобрен със заповед № РД09-1991/31.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката и има УИН: 55522940. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители - начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Заявки се приемат до 01.06.2018 г. на email: nioppbg@gmail.com и на тел. 0877183624.

По-подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД