„Климат, енергия и въздух“

20.09.2019

„Климат, енергия и въздух“

Изх. № РУО1-27251/20.09.2019

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК66-7087/13.09.2019г., вх.№РУО1-26676/13.09.2019г., Ви уведомявам, че в изпълнение приетия на Столичния общински съвет стратегически документ в областта на климата, енергията и въздуха и необходимостта от планиране на дейности за повишаване на информираността и въвличане на ученици по тези важни екологични теми с местно, национално и глобално значение, са предоставени материали на тема: „Климат, енергия и въздух“, които можете да използвате в рамките на часа на класа или друг подходящ час за ученици I – VII клас.

Материалите можете да изтеглите от тук.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД