Нормативни актове и документи

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (29.11.2018)

Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи

Отчет за изпълнение на дейностите на РУО - София-град за учебната 2017/ 2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2018/ 2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2018/2019 година

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Методически насоки за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за начало на учебната 2017/2018 година