Нормативни актове и документи

Указания за попълване на заявление за командировка

Наредба за административното обслужване

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм....

Указания за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск

Заповед № РД 01-71/05.02.2020 г. на началника на РУО - София-град за актуализиране и утвърждаване на образци на заявления за ползване на платен годишен отпуск, за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск, за командировка и указания за попълване.

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107 от Наредба №10

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СОФИЯ-ГРАД, 2019 г.

Областна  координационна група за учене през целия живот  София-град,  2019 г.

Отчет за изпълнение на дейностите на РУО - София-град за учебната 2018/ 2019 година

Годишен план на РУО - София-град 2019/ 2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година