Закони

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за народната просвета

отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за закрила на детето

Закон за достъп до обществена информация