Заповеди за учебната 2017/ 2018 година

Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Заповед № РД 09-5426/13.10.2017 г.

за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2

Заявление

за включване в системата на държавно финансиране

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г.

за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г.

за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и науката

за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“