Нормативни актове и документи

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107 от Наредба №10

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СОФИЯ-ГРАД, 2019 г.

Областна  координационна група за учене през целия живот  София-град,  2019 г.

Отчет за изпълнение на дейностите на РУО - София-град за учебната 2018/ 2019 година

Годишен план на РУО - София-град 2019/ 2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2019 г.)

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2020 г.)