Нормативни актове и документи

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. ) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,...

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план

 (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)  Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на...

Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

 (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)  Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Наредба №6 от 20.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

 (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г., в сила от 25.04.2017 г.; отм. ДВ, бр.102 от 22.12.2017 г.)  Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя...

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

 (Обн. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(Обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г., изм., бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14....

Наредба № 1 от 4 януари 2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

(Обн. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.14 от 12.02.2013г., изм. ДВ. бр.71 от 26.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.11.2015г., отм. ДВ. бр.34 от 28.04.2017г.)