Нормативни актове и документи

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09....

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

(Обн. ДВ. бр.86 от 01.11.2016г.)   издадена от министъра на здравеопазването

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г...

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

(обн. ДВ. бр.54 от 15.06.2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6.11.2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6.01.2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14.09.2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г.) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища

(обн. ДВ. бр.64 от 20.07.2001г., В сила от 15.09.2001 г. изм. ДВ. бр.82 от 12.10.2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9.06.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

(обн. ДВ. бр.4 от 12.01.2001г., В сила от 15.09.2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17.05.2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4.06.2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22.08.2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3.10.2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., заглавие допълнено - ДВ, бр. 27 от...

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

(обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., в сила от 01.09.2014 г.)  Издадена от министъра на здравеопазването

Наредба №11 от 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 (обн. ДВ. бр.29 от 5.04.2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8.09.2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. ДВ. бр.82 от 20.09....

Заповед № РД 09-611/ 18.05.2012. за утвърждаване на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложение към него

Заповед № РД 09-958/ 13.07.2012. за утвърждаване на механизъм на действие на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и приложение към нея

Заповед № РД 09-1583/ 09.09.2009г. за безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета.

Заповед № РД 31-773/ 19.09.2003г за мероприятия и дейностите за осигуряване на обучението по безопасност на движението.