Инструкции

Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден

Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност