Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)