Наредба за отменяне

11.01.2018

Наредба за отменяне

 на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите

Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

(обн., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

издадена от министъра на образованието и науката