Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(Обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г., изм., бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)