Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

13.12.2017

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)