Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)