Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г., в сила от 16.06.2006 г., изм. и доп., бр. 33 от 20.04.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

Издадена от министъра на образованието и науката