Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

(обн. ДВ. бр.4 от 12.01.2001г., В сила от 15.09.2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17.05.2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4.06.2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22.08.2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3.10.2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., заглавие допълнено - ДВ, бр. 27 от 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24.09.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28.02.2012г., доп. ДВ. бр.86 от 17.10.2014г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката