Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.7 от 22.01.2008г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10.07.2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4.06.2010г., изм. ДВ. бр.37 от 13.05.2011г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10.08.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12.03.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1.06.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 27.03.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14.08.2015г.)

Издадена от министъра на образованието и науката