Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

 (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.) 

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.