Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища

Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища

(обн. ДВ. бр.64 от 20.07.2001г., В сила от 15.09.2001 г. изм. ДВ. бр.82 от 12.10.2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9.06.2015г.) 

Издадена от министъра на образованието и науката