Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).