Наредби

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Наредба за приобщаващото образование

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка