Наредби

Наредба № 10 от 19 декември 2017 г

за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

(обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.; в сила от 22.12.2017 г.)

Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 и чл. 297, ал. 3 ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)

Наредба за отменяне

 на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите

Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

(обн., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) 

Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба за приобщаващото образование

(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.09.2016 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

 

 

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)