Наредби

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. )
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)

Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план

 (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) 

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

 (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.) 

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Наредба №6 от 20.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

 (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г., в сила от 25.04.2017 г.; отм. ДВ, бр.102 от 22.12.2017 г.) 

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

 

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

 (Обн. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)