Наредби

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(Обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г., изм., бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)

Наредба № 1 от 4 януари 2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

(Обн. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.14 от 12.02.2013г., изм. ДВ. бр.71 от 26.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.11.2015г., отм. ДВ. бр.34 от 28.04.2017г.)

 

Наредба № 1 от 2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

(Обн. - ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; в сила от 22.04.2000 г.; изм. и доп., бр. 47 от 01.06.2004 г.; в сила от 01.06.2004 г.; изм., бр. 98 от 05.12.2006 г.,в сила от 05.12.2006 г., изм. и доп, бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007; изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008; изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

(Обн. - ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

(Обн. - ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.; изм. и доп., бр. 59 от 04.08.2015 г., в сила от 04.08.2015 г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

 (обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

(Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.) 

Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

(обн., ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 1.09.2007 г.) )

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

(обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 1.05.2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2005 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 8.11.2011 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

(обн. ‐ ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. )  

Издадена от министъра на образованието и науката