Наредби

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

(обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., В сила от 11.09.2015 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката 

Отменена с НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

(обн. ДВ. бр.37 от 22.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.2005г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2009г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09.2011г.)

Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

(обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г. ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

(обн. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.07.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 15.09.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.7 от 22.01.2008г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10.07.2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4.06.2010г., изм. ДВ. бр.37 от 13.05.2011г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10.08.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12.03.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1.06.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 27.03.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14.08.2015г.)

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

(Обн. ДВ. бр.86 от 01.11.2016г.)  

издадена от министъра на здравеопазването

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г., в сила от 16.06.2006 г., изм. и доп., бр. 33 от 20.04.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

(обн. ДВ. бр.54 от 15.06.2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6.11.2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6.01.2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14.09.2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г.)

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища

(обн. ДВ. бр.64 от 20.07.2001г., В сила от 15.09.2001 г. изм. ДВ. бр.82 от 12.10.2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9.06.2015г.) 

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

(обн. ДВ. бр.4 от 12.01.2001г., В сила от 15.09.2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17.05.2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4.06.2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22.08.2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3.10.2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., заглавие допълнено - ДВ, бр. 27 от 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24.09.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28.02.2012г., доп. ДВ. бр.86 от 17.10.2014г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката