Наредби

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

(обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., в сила от 01.09.2014 г.) 

Издадена от министъра на здравеопазването

Наредба №11 от 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 (обн. ДВ. бр.29 от 5.04.2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8.09.2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. ДВ. бр.82 от 20.09.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11.09.2015г.)

Издадена от министъра на образованието и науката