Правилник

Правилник

за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

(обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)