Нормативни актове и документи

Правилник

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Заповед № РД 09-5426/13.10.2017 г.

за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2

Заявление

за включване в системата на държавно финансиране

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и науката

за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Заповед № РД09-1038/29.07.2016 г.

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2017/2018 година

Образец на учебна програма за ЗИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на План за квалификационна дейност

Учебен план за подготвителна група

Учебен план за I клас

Учебен план за V клас