Нормативни актове и документи

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година

Образец на формуляр - Данни на образователната институция във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE”

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Доклад за преместване на ученик с наложена санкция

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2017/2018 г. (или календарна година)

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Заявление от директора за разрешаване на платен годишен отпуск за 2018 година